Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Debata nad scenariuszami rozwoju Pomorza
Debata nad scenariuszami rozwoju Pomorza

W dniu 5 lutego br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, miało miejsce III posiedzenie Rady Przyszłości Pomorza, które otworzył Marszałek Jan Kozłowski. Na spotkaniu dyskutowane były uwarunkowania globalne, trendy i potencjalne scenariusze rozwoju Pomorza do roku 2030. Na posiedzeniu obecny był również Wicemarszałek Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Pomorska Kronika Biznesu z dn.12.02.2010, TVP Gdańsk


W pierwszej części spotkania przedstawione zostały dwie prezentacje, nawiązujące do przyszłości Pomorza w perspektywie roku 2030, w ujęciu możliwych scenariuszy rozwoju.

Materiały do pobrania:

prezentacja - Przyszłość gospodarki świata i Polski. Możliwe scenariusze

prezentacja - Pomorze 2030 - Uwarunkowania i scenariusze

Jako pierwszy prezentację nt. „Przyszłość gospodarki świata i Polski – możliwe scenariusze” przedstawił zaproszony gościnnie ekspert - prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (w latach 2004-2008 Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego). Przedstawił on swoją diagnozę dotyczącą kondycji światowej gospodarki oraz wskazał na najważniejsze trendy globalne, które będą kształtować przyszłość, w tym także przyszłość Polski oraz Pomorza. W diagnozie podkreślone zostało, iż w 2009 r. mieliśmy do czynienia z pierwszą powojenną recesją globalną. Jej efektem jest m.in. bezprecedensowa skala interwencji publicznych i wzrost zadłużenia, co może rodzić dalsze problemy. Nie wydaje się także, żebyśmy mieli wizję radzenia sobie z gospodarczymi, klimatycznymi i politycznymi problemami, przed którymi stoimy. Powtarzając za Alanem Greenspanem można powiedzieć, iż świat wchodzi w erę gwałtownych turbulencji. Do głównych trendów, które będą określać warunki przyszłego rozwoju, profesor zaliczył: (1) demografię, (2) klimat, (3) technologie oraz (4) przesuwanie się centrum świata do Azji. Z trendami tymi wiążą się zarówno zagrożenia, jak i szanse. W związku z tym postawione zostały pytania odnośnie tego, jak Pomorze może wykorzystać te trendy oraz w jaki sposób bezpiecznie i długoterminowo kształtować przyszłość regionu. Rekomendacje profesora Rybińskiego wskazują na konieczność: zarządzania strategicznego, wykorzystania długoterminowych trendów (demografi), myślenia „kategoriami jutra” (tj. stawiania na kapitał intelektualny, a nie stadiony) oraz wykorzystanie siły regionu Morza Bałtyckiego (i potencjalnej marki Created in the Balic Sea Region). Profesor wskazał także na cztery potencjalne sojusze, które mogą mieć istotne znaczenie dla Pomorza: (I) sojusz demograficzny (Azja, Afryka), (II) sojusz klimatyczny, (III) sojusz technologiczny (w ramach Regionu Morza Bałtyckiego) oraz (IV) sojusz gospodarczy (brama gospodarcza Europy dla Chin lub Chindii).

W drugiej prezentacji, przedstawionej przez pracownika Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, pana Stanisława Szultkę, wskazane zostały ogólne scenariusze przyszłości, które zdefiniowano w ramach dwóch osi globalnych uwarunkowań (1) Prymat człowieka <=> Prymat rynku oraz (2) Rozwój oparty o zasoby <=> Rozwój oparty na rewolucji technologicznej. Te ogólne scenariusze to:

(I) Rozwój samoograniczony

(II) Nowy lepszy świat

(III) Wojna o zasoby

(IV) Różne spolaryzowane światy

Na podstawie zdefiniowanych uwarunkowań regionu, wyszczególniono następnie osiem możliwych scenariuszy rozwoju Pomorza plasujących się w różnych miejscach tych ogólnych scenariuszy (z zastrzeżeniem, iż nie w każdych uwarunkowaniach mogą one zaistnieć). Zaliczono do nich jak niżej:

• Jezioro Bałtyckie

• Nisza technologiczna

• Lotniskowiec Azji

• Rodzima przedsiębiorczość

• Miejsce do życia

• Centrum usług dla Europy/świata

• Zapomniane peryferium

• Brudne inwestycje

Wśród nich wskazano na trzy, będące najbardziej korzystnymi z punktu widzenia wzrostu znaczenia regionu. Są to: (I) Jezioro Bałtyckie, (II) Nisza technologiczna oraz (III) Lotniskowiec Azji.

W drugiej części posiedzenia Rady, prezes IBnGR dr Jan Szomburg oraz moderator spotkania pan Maciej Dzierżanowski, zainicjowali dyskusję na temat przedstawionych trendów oraz scenariuszy rozwoju województwa. Pojawiające się tezy były zgodne, co do potrzeby postawienia na zwiększenie podejścia strategicznego w myśleniu o przyszłości, a także spójne i konsekwentne wprowadzanie zaplanowanych działań, budowanych na poczuciu jedności i tożsamości regionalnej. Silnie dyskutowaną szansą dla rozwoju regionu była także interdyscyplinarność, objawiająca się w synergii nauk humanistycznych oraz ścisłych, a także potrzeba wzmocnienia rodzimej przedsiębiorczości, przy zastosowaniu możliwie najbardziej sprzyjających warunków dla działalności firm. Szansą dla regionu, według obecnych na spotkaniu ekspertów jest również otworzenie się na współpracę z Azją, a w szczególności z Chinami, poprzez uczynienie z Pomorza „bramy” dla przepływu towarów z Azji do Europy, w czym znaczną rolę odegrać mogłoby nasze nadmorskie położenie. Jest ono także istotne w kontekście budowania tożsamości regionalnej w Regionie Morza Bałtyckiego, który ma szansę stać płaszczyzną dla budowania strategii regionu. Niemniej ważną kwestią poruszoną w kontekście budowania przyszłości regionu jest kapitał społeczny, który stanowić może jedną z głównych sił Pomorza.

tagi: foresight rada przyszłości scenariusze

Komentarze

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl