Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Spotkanie Rady Przyszłości Pomorza

W dniu 29 września w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Pomorskiego odbyło się II spotkanie Rady Przyszłości Pomorza. Spotkanie otworzył Wicemarszałek województwa Mieczysław Struk.
W pierwszej części spotkania zostały zaprezentowane podstawowe założenia projektu „Pomorze 2030- scenariusze rozwoju i kluczowe technologie”. Projekt realizowany jest w oparciu o 6 paneli tematycznych: wartości i style życia, edukacja i wiedza, komunikacja w przestrzeni, specjalizacje technologiczne, energia i energoefektywność oraz modele rozwoju.


W prezentacji zawarto krótką diagnozę sytuacji gospodarczej województwa pomorskiego. Praktyka pokazuje, że region ten jest trudno dostępny i położony relatywnie peryferyjnie. W strukturze gospodarczej dominuje sektor usług. Na tle regionów UE27 nie wypada zbyt korzystnie. Efektywność inwestycyjna regionu jest niższa niż przeciętnie dla UE27. Rozwój regionu jest mocno zróżnicowany z dużym naciskiem na dynamicznie rozwijającą się Metropolię Gdańską (Trójmiasto).
Druga część prezentacji dotyczyła wstępnie zidentyfikowanych megatrendów, czyli tych procesów/czynników zewnętrznych, których istnienie będzie miało istotny wpływ na rozwój Pomorza. Zaliczono do nich:

 • Globalizacja,
 • Rewolucja technologiczna,
 • Wojna o talenty,
 • Zmiany demograficzne,
 • Wzrost dobrobytu i nierówności,
 • Rozwój aglomeracji,
 • Wyczerpywanie się zasobów naturalnych,
 • Środowisko i ekorozwój,
 • (Nie)bezpieczeństwo,
 • Zderzenie cywilizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, w ramach projektu zostaną zdefiniowane wstępne scenariusze rozwoju. Czynniki, które zostaną wskazane ostatecznie, jako te wpływające na przyszłość będą rozpatrywane w dwóch aspektach. Po pierwsze znaczenia dla rozwoju Pomorza, a po drugie prawdopodobieństwa ich zaistnienia. Na koniec prezentacji zostały zadane pytania do dyskusji. Pytania te były związane ze wskazaniem trendów globalnych.

W drugiej części spotkania prezes IBNGR dr Jan Szomburg zainicjował dyskusję nad czynnikami decydującymi o przyszłym wpływie na rozwój Pomorza. Główne tezy wypowiedzi skupiły się na podkreśleniu, że w przypadku wskazywania czynników wpływających na przyszłość Pomorza powinno odejść się od przykładania tak wielkiej wagi do czynników zewnętrznych. Ich globalny charakter powoduje, że na te czynniki niestety nie województwo nie ma istotnego wpływu. W zdecydowanej większości w tę stronę zmierzały wypowiedzi ekspertów zgromadzonych na spotkaniu. Maciej Dzierżanowski podkreślił jednak, że metodologia foresight’u regionalnego wymaga mimo wszystko wskazania czynników zewnętrznych, które wpływają na przyszły rozwój województwa. W kolejnym etapie prowadzonych prac w projekcie zostaną zaproponowane czynniki wewnętrzne, które będą wpływały na województwo pomorskie. Również wypowiedź dyrektora Matczaka podkreśliła znaczenie czynników zewnętrznych, jako tych, które w istotny sposób będą wywierały wpływ na rozwój Pomorza w przyszłości. Mimo, że nie region nie ma wpływu na zjawiska międzynarodowe czy globalne to nie można odcinać się od nich. Niezbędne jest branie tych procesów pod uwagę, aby chociażby w bardziej efektywny sposób projektować plany działania w przyszłości czy strategie, a następnie je realizować. W sytuacji, kiedy nie zostaną one wzięte pod uwagę region nie będzie miał możliwości szybkiej reakcji i elastycznego dostosowywania się do otoczenia.
Do czynników, które wskazano jako kluczowe dla przyszłego rozwoju Pomorza zaliczono:

 • Zasoby wewnętrzne,
 • Współpraca na styku biznes-nauka,
 • Populizm,
 • Nakłady na B+R i innowacyjność,
 • Poziom szkolnictwa,
 • System finansowania nauki,
 • Elastyczność i reagowanie regionu na zmiany w otoczeniu,
 • Wdrażanie modelu „dobrego rządzenia”,
 • Zmiany demograficzne,
 • Perspektywa finansowa z UE po roku 2013,
 • Brak kapitału społecznego i budowa tożsamości regionalnej,
 • Ograniczenia mentalne obywateli w zakresie gotowości do zmian i postaw przedsiębiorczych.
tagi: foresight rada przyszłości scenariusze

Komentarze

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl