LINKI

Projekt typu foresight, który ma na celu dostarczanie informacji nt. zmieniającego się otoczenia oraz możliwych przyszłych zmian.

kategoria: projekty foresight - świat
link
World Future Society
2009-08-21, 12:48

Strona amerykańskiego stowarzyszenia naukowego skupiającego osoby zainteresowane tym, w jaki sposób rozwój społeczny i osiągnięcia technologiczne kształtują przyszłość.

kategoria: projekty foresight - świat
link
Foresight Institute
2009-08-21, 12:45

Foresight Institute jest jednym z wiodących instytucji eksperckich i organizacji publicznej, która prowadzi projekty i badania w zakresie przyszłości technologii.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Inicjatywa rządowa Wielkiej Brytania, której celem jest wsparcie m.in. polityków i administracji w zakresie planowania programów rozwojowych z uwzględnieniem zmieniających się wokół realiów w społeczeństwie, kulturze, nauce i technologiach.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Projekt narodowego foresight przeprowadzony w Irlandii, w ramach którego określono kluczowe technologie, które będą odgrywały szczególnie ważną rolę w wybranych sektorach gospodarki.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Narodowy Program Foresight'u Technoloigcznego w Estonii, którego celem było dostarczenie pełnego obrazu w zakresie przyszłych obszarów technologii administracji publicznej w celu ułatwienia im opracowywania planów i strategii rozwoju kraju.

kategoria: projekty foresight - świat
link
Foresight czeski
2009-08-21, 12:23

Inicjatywa w obszarze foresight'u narodowego, w ramach której realizowano do tej pory projekty z wykorzystaniem metody foresight.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Francuski projekt w zakresie foresight'u.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Proces foresight'u narodowego w Niemczech, który jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Badań.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Strona poświęcona działaniom typu foresight w zakresie branży ICT.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Inicjatywa Unii Europejskiej, która monitoruje podejmowane w dziedzinie foresight inicjatywy i realizowane projekty.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Brytyjski projekt, w ramach którego zbierane są informacje nt. realizowanych w Europie projektów typu foresight. Opracowywane bazy zawierają informacje nt. instytucji i osób realizujących takie działania.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Inicjatywa monitoruje prognozy i rozpowszechnia informacje dotyczące działań typu foresight oraz ich wyniki wśród polityków, naukowców, a także specjalistów w obszarze foresight. Wspiera prace specjalistów na szczeblu polityki regionalnej i krajowej. EFMN jest częścią europejskiej platformy wymiany wiedzy Foresight. Monitoruje i mapuje tego typu działania na całym świecie.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Głównym celem projektu było opracowanie scenariuszy rozwoju technologii materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w Polsce prowadzących do:
- realizacji narodowej strategii rozwoju,
- osiągnięcia przez wybrane polskie technologie materiałowe i oparte o nie wyroby światowego poziomu,
- wysokiej efektywności finansowania badań w tej dziedzinie, z uwzględnieniem przyjętych obecnie standardów zrównoważonego rozwoju oraz w sposób skoordynowany z planami badań europejskich.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Celem projektu było określenie prognozy na około piętnaście najbliższych lat w zakresie przewidywanych kierunków rozwoju technologii materiałowych, które są najbardziej istotne z punktu widzenia planów wytwórczych polskiego przemysłu lotniczego. Do przygotowania materiałów i opracowania prognozy zostali zaangażowani eksperci z przemysłu lotniczego oraz ośrodków naukowo badawczych, specjalizujących się w technologiach materiałowych dla lotnictwa z całego kraju.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Projekt był realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzili: Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Wrocław
Koordynator, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo –Hutnicza, Państwowy Instytut Geologiczny, Główny Instytut Górnictwa, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych. W realizację projektu były zaangżowane podmioty gospodarcze m.in. KGHM Polska Miedź S.A., BOT KWB Turów S.A., KWB Konin S.A., KWB Adamów S.A., ZE PAK S.A.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Celem projektu była identyfikacja kluczowych technologii odlewnictwa uwzględniających kierunki jego rozwoju gwarantujących zarówno konkurencyjność polskich przedsiębiorstw odlewniczych w skali europejskiej i globalnej, jak również potrzeby eliminacji negatywnego wpływu odlewnictwa na środowisko oraz konieczność wykorzystania pełnego recyklingu produktów i materiałów stosowanych do ich wytwarzania.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Celem Projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego" było wskazanie i ocena przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym oraz przedstawienie koncepcji odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Realizacja Projektu polegała na opracowaniu Raportu Foresight Wiodących Technologii Województwa Świętokrzyskiego, wyznaczającego najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w regionie. Wyniki Foresightu miały na celu wsparcie (również finansowe) kluczowych dla regionu ścieżek rozwoju i zapobiegną rozpraszaniu środków w sytuacji braku wizji i przypadkowości poczynań.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Celem projektu było określenie scenariuszy rozwoju technologicznego i funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany był przez Konsorcjum Naukowe koordynowane przez Główny Instytut Górnictwa.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Jest to projekt foresight'u regionalnego. Celem projektu było opracowanie scenariuszy rozwoju technologii, w tym identyfikacja kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym dla zrównoważonego rozwoju województwa Śląskiego do roku 2020.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Głównym celem projektu było przeprowadzenie szeregu działań w zakresie wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania materiałów polimerowych, które pozwolą na wielowymiarowe oszacowanie przyszłych kierunków rozwoju badań i przemysłu na podstawie bieżącego stanu nauki, technologii i świadomości społecznej oraz ich wzajemnych powiązań, a zatem wszystkich prac, które składają się na pojęcie foresight technologicznego.

kategoria: projekty foresight - polska
link
Foresight energetyczny
2009-08-21, 10:46

Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Projekt skupia się na określeniu metodami foresight kierunków rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. Wskazane w projekcie kierunki rozwoju gospodarki obejmą technologie, które pozwolą na rozwój energetyki krajowej w oparciu o posiadane surowce energetyczne oraz spełnią wymagania co do wielkości emisji gazów cieplarnianych.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Cele projektu to stworzenie prognozy rozwoju technologii w województwie małopolskim w trzech obszarach badawczych: infrastruktura (w tym głównie transport), zasoby naturalne i nowe materiały oraz wzrost gospodarczy.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Projekt "Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego" realizowany był przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, działania 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką".

kategoria: projekty foresight - polska
panel: Komunikacja w przestrzeni
link

Program był realizowany jest przez Konsorcjum Koordynujące, wybrane w drodze konkursu, w składzie: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Koordynator Konsor- cjum), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Pentor Research International. Pracami merytorycznymi w Programie kieruje Panel Główny pod kierownictwem prof. Michała Kleibera - prezesa Polskiej Akademii Nauk.

kategoria: projekty foresight - polska
link
DOWNLOAD

Regionalne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link

Inteligentna specjalizacja w województwie pomorskim

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link
Kluczowe_technologie_ibngr_szultka
2012-12-21, 17:34
536,39 kB

Kluczowe technologie - w poszukiwaniu regionalnej specjalizacji. Wnioski z foresight'u Pomorze 2030

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link
smart_specialization_
2012-12-21, 17:26
1,10 MB

Inteligentne specjalizacje - poziom krajowy

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link
Prezentacja Stanislaw Szultka
2010-05-28, 15:33
9,67 MB

Prezentacja Stanisława Szultki nt. przyszłych scenariuszy rozwoju województwa pomorskiego.

kategoria: pomorze 2030-scenariusze i wizje przyszłości 27 maja 2010 r.
link
Sprawozdanie sesja II
2010-04-22, 09:08
230,87 kB

Sprawozdanie z sesji II otwartego spotkania panelu "Edukacja i wiedza" w dniu 9 marca 2010.

kategoria: ii spotkanie otwarte spotkanie panelu edukacja
link
Sprawozdanie sesja 1
2010-04-02, 11:11
165,20 kB

Sprawozdanie z I sesji "Kompetencje przyszłości"

kategoria: ii spotkanie otwarte spotkanie panelu edukacja
link

prezentacja z III spotkania Rady Przyszłości Pomorza, z dn. 5 lutego 2010r., nt. Uwarunkowań i scenariuszy rozwoju Pomorza w perspektywie roku 2030.

kategoria: różne
link

Prezentacja z III spotkania Rady Przyszłości Pomorza, z dn. 5 lutego 2010r. Wygłoszona przez prof. prof. dr hab. Krzysztofa Rybińskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

kategoria: różne
link
Relacja ze spotkania panelu
2009-11-20, 13:06
195,96 kB

Notatka z otwartego spotkania panelu tematycznego "Energia i efektywność energetyczna", które miało miejsce 5 listopada 2009 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologiczny

kategoria: otwarte spotkanie panelu "energia i efektywność energetyczna" 05.11.2009
link
szukaj w linkach
w download
PROJEKTY FORESIGHT REALIZOWANE W POLSCE

Projekty typu foresight realizowane w Polsce w ostatnich latach.

Głównym celem projektu było opracowanie scenariuszy rozwoju technologii materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w Polsce prowadzących do:
- realizacji narodowej strategii rozwoju,
- osiągnięcia przez wybrane polskie technologie materiałowe i oparte o nie wyroby światowego poziomu,
- wysokiej efektywności finansowania badań w tej dziedzinie, z uwzględnieniem przyjętych obecnie standardów zrównoważonego rozwoju oraz w sposób skoordynowany z planami badań europejskich.

link

Celem projektu było określenie prognozy na około piętnaście najbliższych lat w zakresie przewidywanych kierunków rozwoju technologii materiałowych, które są najbardziej istotne z punktu widzenia planów wytwórczych polskiego przemysłu lotniczego. Do przygotowania materiałów i opracowania prognozy zostali zaangażowani eksperci z przemysłu lotniczego oraz ośrodków naukowo badawczych, specjalizujących się w technologiach materiałowych dla lotnictwa z całego kraju.

link

Projekt był realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzili: Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Wrocław
Koordynator, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo –Hutnicza, Państwowy Instytut Geologiczny, Główny Instytut Górnictwa, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych. W realizację projektu były zaangżowane podmioty gospodarcze m.in. KGHM Polska Miedź S.A., BOT KWB Turów S.A., KWB Konin S.A., KWB Adamów S.A., ZE PAK S.A.

link

Celem projektu była identyfikacja kluczowych technologii odlewnictwa uwzględniających kierunki jego rozwoju gwarantujących zarówno konkurencyjność polskich przedsiębiorstw odlewniczych w skali europejskiej i globalnej, jak również potrzeby eliminacji negatywnego wpływu odlewnictwa na środowisko oraz konieczność wykorzystania pełnego recyklingu produktów i materiałów stosowanych do ich wytwarzania.

link

Celem Projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego" było wskazanie i ocena przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym oraz przedstawienie koncepcji odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki.

link

Realizacja Projektu polegała na opracowaniu Raportu Foresight Wiodących Technologii Województwa Świętokrzyskiego, wyznaczającego najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w regionie. Wyniki Foresightu miały na celu wsparcie (również finansowe) kluczowych dla regionu ścieżek rozwoju i zapobiegną rozpraszaniu środków w sytuacji braku wizji i przypadkowości poczynań.

link

Celem projektu było określenie scenariuszy rozwoju technologicznego i funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany był przez Konsorcjum Naukowe koordynowane przez Główny Instytut Górnictwa.

link

Jest to projekt foresight'u regionalnego. Celem projektu było opracowanie scenariuszy rozwoju technologii, w tym identyfikacja kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym dla zrównoważonego rozwoju województwa Śląskiego do roku 2020.

link

Głównym celem projektu było przeprowadzenie szeregu działań w zakresie wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania materiałów polimerowych, które pozwolą na wielowymiarowe oszacowanie przyszłych kierunków rozwoju badań i przemysłu na podstawie bieżącego stanu nauki, technologii i świadomości społecznej oraz ich wzajemnych powiązań, a zatem wszystkich prac, które składają się na pojęcie foresight technologicznego.

link
Foresight energetyczny
2009-08-21, 10:46

Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Projekt skupia się na określeniu metodami foresight kierunków rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. Wskazane w projekcie kierunki rozwoju gospodarki obejmą technologie, które pozwolą na rozwój energetyki krajowej w oparciu o posiadane surowce energetyczne oraz spełnią wymagania co do wielkości emisji gazów cieplarnianych.

link
Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl