LINKI

Projekt typu foresight, który ma na celu dostarczanie informacji nt. zmieniającego się otoczenia oraz możliwych przyszłych zmian.

kategoria: projekty foresight - świat
link
World Future Society
2009-08-21, 12:48

Strona amerykańskiego stowarzyszenia naukowego skupiającego osoby zainteresowane tym, w jaki sposób rozwój społeczny i osiągnięcia technologiczne kształtują przyszłość.

kategoria: projekty foresight - świat
link
Foresight Institute
2009-08-21, 12:45

Foresight Institute jest jednym z wiodących instytucji eksperckich i organizacji publicznej, która prowadzi projekty i badania w zakresie przyszłości technologii.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Inicjatywa rządowa Wielkiej Brytania, której celem jest wsparcie m.in. polityków i administracji w zakresie planowania programów rozwojowych z uwzględnieniem zmieniających się wokół realiów w społeczeństwie, kulturze, nauce i technologiach.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Projekt narodowego foresight przeprowadzony w Irlandii, w ramach którego określono kluczowe technologie, które będą odgrywały szczególnie ważną rolę w wybranych sektorach gospodarki.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Narodowy Program Foresight'u Technoloigcznego w Estonii, którego celem było dostarczenie pełnego obrazu w zakresie przyszłych obszarów technologii administracji publicznej w celu ułatwienia im opracowywania planów i strategii rozwoju kraju.

kategoria: projekty foresight - świat
link
Foresight czeski
2009-08-21, 12:23

Inicjatywa w obszarze foresight'u narodowego, w ramach której realizowano do tej pory projekty z wykorzystaniem metody foresight.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Francuski projekt w zakresie foresight'u.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Proces foresight'u narodowego w Niemczech, który jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Badań.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Strona poświęcona działaniom typu foresight w zakresie branży ICT.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Inicjatywa Unii Europejskiej, która monitoruje podejmowane w dziedzinie foresight inicjatywy i realizowane projekty.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Brytyjski projekt, w ramach którego zbierane są informacje nt. realizowanych w Europie projektów typu foresight. Opracowywane bazy zawierają informacje nt. instytucji i osób realizujących takie działania.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Inicjatywa monitoruje prognozy i rozpowszechnia informacje dotyczące działań typu foresight oraz ich wyniki wśród polityków, naukowców, a także specjalistów w obszarze foresight. Wspiera prace specjalistów na szczeblu polityki regionalnej i krajowej. EFMN jest częścią europejskiej platformy wymiany wiedzy Foresight. Monitoruje i mapuje tego typu działania na całym świecie.

kategoria: projekty foresight - świat
link

Głównym celem projektu było opracowanie scenariuszy rozwoju technologii materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w Polsce prowadzących do:
- realizacji narodowej strategii rozwoju,
- osiągnięcia przez wybrane polskie technologie materiałowe i oparte o nie wyroby światowego poziomu,
- wysokiej efektywności finansowania badań w tej dziedzinie, z uwzględnieniem przyjętych obecnie standardów zrównoważonego rozwoju oraz w sposób skoordynowany z planami badań europejskich.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Celem projektu było określenie prognozy na około piętnaście najbliższych lat w zakresie przewidywanych kierunków rozwoju technologii materiałowych, które są najbardziej istotne z punktu widzenia planów wytwórczych polskiego przemysłu lotniczego. Do przygotowania materiałów i opracowania prognozy zostali zaangażowani eksperci z przemysłu lotniczego oraz ośrodków naukowo badawczych, specjalizujących się w technologiach materiałowych dla lotnictwa z całego kraju.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Projekt był realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzili: Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Wrocław
Koordynator, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo –Hutnicza, Państwowy Instytut Geologiczny, Główny Instytut Górnictwa, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych. W realizację projektu były zaangżowane podmioty gospodarcze m.in. KGHM Polska Miedź S.A., BOT KWB Turów S.A., KWB Konin S.A., KWB Adamów S.A., ZE PAK S.A.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Celem projektu była identyfikacja kluczowych technologii odlewnictwa uwzględniających kierunki jego rozwoju gwarantujących zarówno konkurencyjność polskich przedsiębiorstw odlewniczych w skali europejskiej i globalnej, jak również potrzeby eliminacji negatywnego wpływu odlewnictwa na środowisko oraz konieczność wykorzystania pełnego recyklingu produktów i materiałów stosowanych do ich wytwarzania.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Celem Projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego" było wskazanie i ocena przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym oraz przedstawienie koncepcji odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Realizacja Projektu polegała na opracowaniu Raportu Foresight Wiodących Technologii Województwa Świętokrzyskiego, wyznaczającego najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w regionie. Wyniki Foresightu miały na celu wsparcie (również finansowe) kluczowych dla regionu ścieżek rozwoju i zapobiegną rozpraszaniu środków w sytuacji braku wizji i przypadkowości poczynań.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Celem projektu było określenie scenariuszy rozwoju technologicznego i funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany był przez Konsorcjum Naukowe koordynowane przez Główny Instytut Górnictwa.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Jest to projekt foresight'u regionalnego. Celem projektu było opracowanie scenariuszy rozwoju technologii, w tym identyfikacja kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym dla zrównoważonego rozwoju województwa Śląskiego do roku 2020.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Głównym celem projektu było przeprowadzenie szeregu działań w zakresie wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania materiałów polimerowych, które pozwolą na wielowymiarowe oszacowanie przyszłych kierunków rozwoju badań i przemysłu na podstawie bieżącego stanu nauki, technologii i świadomości społecznej oraz ich wzajemnych powiązań, a zatem wszystkich prac, które składają się na pojęcie foresight technologicznego.

kategoria: projekty foresight - polska
link
Foresight energetyczny
2009-08-21, 10:46

Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Projekt skupia się na określeniu metodami foresight kierunków rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. Wskazane w projekcie kierunki rozwoju gospodarki obejmą technologie, które pozwolą na rozwój energetyki krajowej w oparciu o posiadane surowce energetyczne oraz spełnią wymagania co do wielkości emisji gazów cieplarnianych.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Cele projektu to stworzenie prognozy rozwoju technologii w województwie małopolskim w trzech obszarach badawczych: infrastruktura (w tym głównie transport), zasoby naturalne i nowe materiały oraz wzrost gospodarczy.

kategoria: projekty foresight - polska
link

Projekt "Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego" realizowany był przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, działania 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką".

kategoria: projekty foresight - polska
panel: Komunikacja w przestrzeni
link

Program był realizowany jest przez Konsorcjum Koordynujące, wybrane w drodze konkursu, w składzie: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Koordynator Konsor- cjum), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Pentor Research International. Pracami merytorycznymi w Programie kieruje Panel Główny pod kierownictwem prof. Michała Kleibera - prezesa Polskiej Akademii Nauk.

kategoria: projekty foresight - polska
link
DOWNLOAD

Regionalne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link

Inteligentna specjalizacja w województwie pomorskim

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link
Kluczowe_technologie_ibngr_szultka
2012-12-21, 17:34
536,39 kB

Kluczowe technologie - w poszukiwaniu regionalnej specjalizacji. Wnioski z foresight'u Pomorze 2030

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link
smart_specialization_
2012-12-21, 17:26
1,10 MB

Inteligentne specjalizacje - poziom krajowy

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link
Prezentacja Stanislaw Szultka
2010-05-28, 15:33
9,67 MB

Prezentacja Stanisława Szultki nt. przyszłych scenariuszy rozwoju województwa pomorskiego.

kategoria: pomorze 2030-scenariusze i wizje przyszłości 27 maja 2010 r.
link
Sprawozdanie sesja II
2010-04-22, 09:08
230,87 kB

Sprawozdanie z sesji II otwartego spotkania panelu "Edukacja i wiedza" w dniu 9 marca 2010.

kategoria: ii spotkanie otwarte spotkanie panelu edukacja
link
Sprawozdanie sesja 1
2010-04-02, 11:11
165,20 kB

Sprawozdanie z I sesji "Kompetencje przyszłości"

kategoria: ii spotkanie otwarte spotkanie panelu edukacja
link

prezentacja z III spotkania Rady Przyszłości Pomorza, z dn. 5 lutego 2010r., nt. Uwarunkowań i scenariuszy rozwoju Pomorza w perspektywie roku 2030.

kategoria: różne
link

Prezentacja z III spotkania Rady Przyszłości Pomorza, z dn. 5 lutego 2010r. Wygłoszona przez prof. prof. dr hab. Krzysztofa Rybińskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

kategoria: różne
link
Relacja ze spotkania panelu
2009-11-20, 13:06
195,96 kB

Notatka z otwartego spotkania panelu tematycznego "Energia i efektywność energetyczna", które miało miejsce 5 listopada 2009 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologiczny

kategoria: otwarte spotkanie panelu "energia i efektywność energetyczna" 05.11.2009
link
szukaj w linkach
w download
Narodowy Program Foresight Polska 2020

Program był realizowany jest przez Konsorcjum Koordynujące, wybrane w drodze konkursu, w składzie: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Koordynator Konsor- cjum), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Pentor Research International. Pracami merytorycznymi w Programie kieruje Panel Główny pod kierownictwem prof. Michała Kleibera - prezesa Polskiej Akademii Nauk.

kategoria: projekty foresight - polska
adres url: http://foresight.polska2020.pl/mis/
panel: Nie powiązane
tagi: foresight
Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl